Barriers to the Adoption of Environmentally-Sustainable Offerings

Edward Ramirez
Richardo J. Gonzalez
Gerardo J. Moreira

Abstract