Identification of Fatigue Cracks through Separating Dynamic Responses

Guirong (Grace) Yan, University of Texas at El Paso
Kai Zhao
Ruoqiang Feng
Jiarui Yi

Abstract